Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności

Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przeworskiego TBS Sp. z o.o.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • niektóre odnośniki nie posiadają tekstu alternatywnego,
  • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
  • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia oświadczenia: 2020-12-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan Konrad Mazurkiewicz.

Adres poczty elektronicznej:

przeworskie_tbs@post.pl
Nr telefonu: 16 648 82 45

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Krakowska 5, 37-200 Przeworsk

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Krakowskiej

Do wejścia prowadzą: schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada parkingu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Brak wiadomości.